Force majeure pažymos

Reklama

Įvykių kalendorius

10 - 15 val. Val.

Kontaktai papildomai informacijai:

Vida Kažuro
Tel.: (8 46) 39 08 61
El. paštas: klaipeda(at)kcci.lt

Nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarka

1. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančias pažymas išduoda Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai pagal veiklos zoną, jeigu tos aplinkybės atsirado ir egzistavo Lietuvos Respublikos teritorijoje.

2. Pažymos išduodamos juridiniams asmenims, kurie įstatymų nustatyta tvarka verčiasi komercine-ūkine veikla.

3. Asmuo, norintys gauti pažymą, pateikia šiuos dokumentus:

  1. prašymą rūmų generaliniam direktoriui. Prašymą pasirašo administracijos vadovas ar savininkas ar jų įgalioti asmenys;
  2. sutartį bei jos lydimuosius dokumentus, pagal kuriuos dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių neįvykdė savo įsipareigojimų;
  3. kompetentingų tarnybų išduotus dokumentus, įrodančius nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių egzistavimą;
  4. dokumentus, patvirtinančius, kad asmuo nedelsdamas pranešė apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių egzistavimą kitai sutarties šaliai;
  5. dokumentus, įrodančius sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių mastą;
  6. dokumentą apie rūmams sumokėtą rinkliavą;
  7. prireikus - kitus papildomus dokumentus.

4. Rūmai išnagrinėja asmens prašymą per 20 darbo dienų nuo jo gavimo.

5. Rūmai išduoda pažymą, jeigu asmens pateikti dokumentai įrodo aplinkybes ir sąlygas nuo atleidimo ir atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure).

6. Asmens prašymu rūmai gali imtis veiksmų, padedančių nustatyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių egzistavimą.

7. Jeigu asmenų pateikti dokumentai ar rūmų nustatyti faktai neįrodo šios tvarkos 5 punkte numatytų aplinkybių ir sąlygų, rūmai išduoda asmeniui motyvuotą atsisakymą išduoti pažymą.

8. Pažyma įforminama firminiame rūmų blanke. Joje nurodoma numeris, data, pateikusio prašymą asmens vardas ir pavardė (arba pavadinimas) ir adresas, sutarties šalys, sutarties sudarymo vieta, nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, jų egzistavimo laikotarpis ir pateikti dokumentai.

9. Pažyma pasirašoma rūmų direktoriaus ar jo įgalioto asmens ir patvirtinama antspaudu.

10. Ginčai, kilę tarp asmens ir rūmų dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo, nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka. 

Pažymos išduodamos remiantis šiais teisės aktais:

  1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksu/(CK 6.212 str.)

 http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1076

. Vyriausybės nutarimu Nr. 840 "DĖL ATLEIDIMO NUO ATSAKOMYBĖS ESANT NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖMS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO".

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=29724&p_query=&p_tr2=2 ;

3. Vyriausybės nutarimu Nr. 766 "DĖL NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES LIUDIJANČIŲ PAŽYMŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO".

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/313c181039f911e598499e1e1ba6e454?jfwid=a82o5capk 

Susisiekime
Captcha