Nacionalinis verslo konsultantų tinklas

Reklama

Įvykių kalendorius

Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai – Nacionalinio verslo konsultantų tinklo partneriai

 Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai – Nacionalinio verslo konsultantų tinklo partneriai. Mažos ir vidutinės įmonės, asmenys dirbantys pagal verslo liudijimą ar patentą gali gauti kompensaciją iš „Invegos“ verslo konsultacijoms verslo pradžios ir plėtros temomis.

Finansavimą konsultacijų išlaidoms padengti gali gauti įmonės ir juridiniai asmenys, veikiantys nuo įsikūrimo iki penkerių metų. Finansavimo intensyvumas:

 • jei pareiškėjas yra SVV subjektas, veikiantis iki 1 metų – 100 proc.
 • jei pareiškėjas yra SVV subjektas, veikiantis nuo 1 (imtinai) iki 3 metų – 85 proc. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 15 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;
 • jei pareiškėjas yra SVV subjektas, veikiantis nuo 3 (imtinai) iki 5 metų – 50 proc. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Nuo liepos 1 d. įmonės, siekiančios gauti finansavimą, turi pateikti parašką. Dokumentai ir finansavimo sąlygos interneto svetainėje:

 1. http://www.esinvesticijos.lt/lt/paskelbti_kvietimai/kvietimas-teikti-paraiskas-finansuoti-projektus-pagal-priemone-nr-03-1-1-ivg-t-819-verslo-konsultantas-lt
 2. http://invega.lt/lt/konsultaciju-kompensavimas/

Klaipėdos prekybos pramonės ir amatų rūmuose teikiamos konsultacijos šiomis temomis:

Įmonėms, veikiančioms iki 1 metų:

 • Dokumentų rengimas ir valdymas

Potemės: įstaigos dokumentų rengimas. Įstaigos dokumentų tvarkymas, registravimas ir apskaita. Įstaigos dokumentų saugojimas. Elektroninių dokumentų valdymas. Akcininkų, įmonės adreso, pavadinimo ir kitų įmonės duomenų keitimas. Kitos su dokumentų rengimu ir valdymu susijusios potemės.

 • Personalo valdymas, darbo teisė ir sauga.

Potemės: Darbuotojų paieška, jų įtraukimas ir motyvavimas. Komandos formavimas. Savarankiškas ir (ar) komandinis darbas. Efektyvus  užduočių paskirstymas. Darbuotojų motyvavimas, ugdymas ir kvalifikacijos kėlimas. Organizacinė struktūra ir pareigybės. Pareiginių nuostatų rengimas. Darbo sutartys, jų rūšys ir sudarymo ypatumai. Drausminės nuobaudos, atostogų skyrimo ypatumai. Darbo ginčai. Bendrieji darbo saugos organizavimo klausimai. Darbuotojų instruktavimas ir mokymas. Kaip pritraukti naujų darbuotojų, kokias taikyti darbuotojų motyvavimo schemas? Kaip išlaikyti esamus darbuotojus, esant mažam kolektyvui? Kaip užtikrinti kvalifikacijos kėlimą, esant mažiems finansiniams ištekliams? Kitos su personalo valdymu, darbo teise ir sauga susijusios potemės.

 • Parama verslui, verslo finansavimo šaltiniai.

Potemės: Verslo finansavimo galimybės. Verslo finansavimas naudojantis valstybės remiamais kreditais. Verslo finansavimas naudojantis UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ garantijomis. Rizikos kapitalo fondai. Europos Sąjungos (toliau ES) paramos verslui teikimo aktualijos. ES paramą administruojančios agentūros, jų veiklos pasiskirstymas pagal sektorius. Remiami verslo sektoriai ir sritys. Pasirengimas gauti ES paramą. Paraiškų rengimas, teikimas ir administravimas. Savivaldybių teikiama parama verslui. Kitos su parama verslui, verslo finansavimo šaltiniais susijusios potemės) (verslo subjektams veikiantiems iki vienerių metų).

Įmonėms, veikiančioms nuo 1 iki 5 metų:

 • Projektų valdymas

Potemės: programų portfelio valdymas. Projekto gyvavimo ciklas, ištekliai ir dalyviai. Projekto valdymo būtinumas ir metodai. Projekto inicijavimas. Projekto planavimas ir projekto įgyvendinimo tvarkaraščio sudarymas. Projekto komandos kūrimas. Projekto reguliavimas ir kontrolė. Projekto integravimas organizacijoje. Projekto rizikos valdymas. Projekto suinteresuotųjų šalių valdymas. Projekto kontrolės valdymas. Projekto pokyčių valdymas. Projekto administravimas. Projekto pabaiga. Kitos su projektų valdymu susijusios potemės. (verslo subjektams veikiantiems nuo 1 iki 5 metų)

 • Įmonės strategija.

Potemės: Įmonės veiklos misijos ir vizijos identifikavimas ir aprašymas. Išorinės ir vidinės aplinkos bei jos įtakos įmonės veiklai analizė. Skirtingų analizės modelių pritaikymas (stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių; Porterio konkurencinė analizė ir panašios). Iniciatyvų plano, strateginių tikslų ir strateginių gairių rengimas. Įmonės veiklos strategijos kūrimas ir strateginių veiklos krypčių identifikavimas. Strategijos įgyvendinimas: procesas ir jo grafikas, strategijos peržiūrėjimo ir atnaujinimo klausimai, kontrolė ir grįžtamasis ryšys. Svarbiausių įmonės veiklos rodiklių kūrimas ir įgyvendinimas. Esamo verslo pasirengimo plėtrai franšizės būdu vertinimas. Franšizės koncepcijos rengimas. Franšizės davėjo verslo finansinio modelio rengimas. Franšizės davėjo praktinės patirties matricos rengimas. Franšizės davėjo verslo plėtros plano rengimas. Veiklos žinynų rengimas. Kitos su įmonės strategija susijusios potemės. (verslo subjektams veikiantiems nuo 1 iki 5 metų)

 • Investicijos ir finansavimo šaltiniai.

Investicijų finansavimo šaltiniai ir jų skirtumas nuo kapitalo finansavimo. Potemės: Finansavimo  šaltinių  kainos  nustatymas  ir  pasirinkimas.  Nuosavų finansavimo  šaltinių  kainos  nustatymas.  Verslo  finansavimas  naudojantis  valstybės  remiamais kreditais.  Verslo  finansavimas  naudojantis  UAB  „Investicijų  ir  verslo  garantijos“ garantijomis. Rizikos kapitalo fondai. Pinigų srauto valdymas ir verslo finansavimo užtikrinimas tiekėjų lėšomis. Europos Sąjungos (toliau ES) paramos verslui teikimo aktualijos. ES paramą administruojančios agentūros,  jų  veiklos  pasiskirstymas  pagal  sektorius.  Remiami  verslo  sektoriai  ir  sritys. Pasirengimas gauti ES paramą. Paraiškų rengimas, teikimas ir administravimas. Investicijos ir finansavimo šaltiniai (verslo subjektams veikiantiems nuo 1 iki 5 metų)

Paslaugos kaina:

1 val. verslo konsultacijų kaina įmonėms, veikiančioms iki 1 metų – 55 EUR/val. + PVM

1 val. verslo konsultacijų kaina įmonėms veikiančioms nuo 1 iki 5 metų – 70 EUR/val.+ PVM

Pagal paramos priemonę įmonė gali gauti finansavimą iki 14 konsultacijų valandų viena tema kompensuoti.

Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 46) 390 862 arba el. paštu rimante.sniuolyte(at)kcci.lt.

Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmuose verslo konsultacijas teikia trys patvirtintos Nacionalinio verslo konsultantų tinklo konsultantės:

Vida Kažuro, konsultavimo sritys:

 • Dokumentų rengimas ir valdymas;
 • Personalo valdymas, darbo teisė ir sauga;
 • Projektų valdymas.

Kontaktai: el. paštas vida.kazuro(at)kcci.lt, tel. (8 46) 390 861

Lina Kavaliauskienė, konsultavimo sritys:

 • Įmonės strategija;
 • Projektų valdymas.

Kontaktai: el. paštas lina.kavaliauskiene(at)kcci.lt, tel. (8 46) 390 866.

Rimantė Šniuolytė-Novikovė, konsultavimo sritys:

 • Parama verslui, verslo finansavimo šaltiniai;
 • Investicijos ir finansavimo šaltiniai.

Kontaktai: el. paštas rimante.sniuolyte(at)kcci.lt, tel. (8 46) 390 862.

Reklama

Susisiekime
Captcha