Naujienos ir renginiai

Reklama

Įvykių kalendorius

InoConnect - priemonė dalyvavimui tarptautiniuose ES moksliniuose tyrimuose bei eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) iniciatyvose.

InoConnect

Priemonė skirta dalyvavimui tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia Europos įmonių tinklo (EĮT) organizacijos, renginiuose. Visi projekte numatyti tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų renginiai turi būti įtraukti į EĮT renginių sąrašą.

Renginių sąrašas pateikiamas Europos komisijos interneto svetainėje.

Priemonės tikslas – skatinti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per Europos įmonių tinklą (angl. Enterprise Europe Network, EEN) ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtos ir inovacijų (MTEPI) iniciatyvose ir užmegzti ryšius su tarptautiniais partneriais.
Europos įmonių tinklas (toliau – EĮT) – 2008 m. Europos Komisijos iniciatyvą įgyvendinančios organizacijos, teikiančios nemokamas, vieno langelio principu veikiančias, viešąsias paslaugas, kurių tikslas – padėti įmonėms plėtoti verslą tarptautinėse rinkose

EĮT Lietuvoje:

 • Lietuvos inovacijų centras
 • Kauno PPAR
 • Vilniaus PPAR
 • Klaipėdos PPAR

PAREIŠKĖJAI

 • privatieji juridiniai asmenys;
 • mokslo ir technologijų parkai ir (arba) klasterių koordinatoriai

Jei:

 • vykdo MTEPI veiklą ir ją deklaruoja LR statistikos departamentui (jeigu pareiškėjas yra klasterio koordinatorius, tuomet bent vienas jo narys, išskyrus MSI, turi vykdyti MTEPI veiklą ir ją deklaruoti Lietuvos statistikos departamentui)
 • vienų finansinių metų apyvarta arba apyvarta per laiką nuo jo įregistravimo dienos yra ne mažesnė kaip 50 000 Eur (jeigu pareiškėjas yra klasterio koordinatorius, tuomet bent vieno jo nario vienų finansinių metų apyvarta arba apyvarta per laiką nuo jo įregistravimo dienos)

RENGINIAI

Jei renginys yra sąraše:

 • Pasirenkamas renginys iš EĮT viešai skelbiamo sąrašo;
 • Paraiškoje numatomas vykimas į tą renginį;
 • Pagrindžiama renginio pridėtinė vertė randant partnerius dalyvauti konkrečioje MTEPI iniciatyvoje

Jei renginio nėra sąraše:

 • Kreipiamasi į EĮT narį su prašymu įtraukti renginį į viešai skelbiamą sąrašą;
 • Renginys įtraukiamas į viešai skelbiamą sąrašą;
 • Paraiškoje numatomas vykimas į tą renginį;
 • Pagrindžiama renginio pridėtinė vertė randant partnerius dalyvauti konkrečioje MTEPI iniciatyvoje

REIKALAVIMAI PROJEKTUI

 • Trukmė – iki 18 mėn. (nuo sutarties pasirašymo)
 • Gali būti pradėtas ne anksčiau 3 mėn. iki paraiškos pateikimo
 • De minimis
 • Planuojama plėtoti MTEP
 • MTEP tiesiogiai siejasi su Sumania strategija
 • MTEP plėtojimą paskatintų konkrečių tarptautinių ES MTEPI iniciatyvų teikiamos galimybės
 • Užmezgimas ryšių su tarptautiniais partneriais padidintų dalyvavimo ES MTEPI iniciatyvose sėkmę
 • Tarptautinius partnerius tikimasi rasti konkrečioje EĮT renginiuose

Pareiškėjo veiklos ir (arba) projekto, kuriam ieškoma partnerių, pobūdis TURI atitikti tarptautinės MTEPI veiklos iniciatyvos renginio teminį specifiškumą (vertinama, ar pareiškėjo vykdoma veikla atitinka renginio tematiką – pagal paraiškoje pateiktą informaciją, pardavimo pajamų struktūrą, renginio aprašymą (programą) ir pan.

STEBĖSENOS RODIKLIAI (ĮSIPAREIGOJIMAI)

Rezultato stebėsenos rodiklis:

 • „Pateiktos paraiškos konkrečiai MTEPI iniciatyvai“, kodas R.N. 834;

Paraiška konkrečiai MTEPI iniciatyvai – projekto vykdytojo tarptautinės MTEPI iniciatyvos (programos) įgyvendinančiajai institucijai teikiama paraiška, skirta vykdyti veiklą (projektą) pagal tarptautines MTEPI srities iniciatyvas (programas).

MTEPI iniciatyvos (programos) įgyvendinančioji institucija priklausomai nuo tarptautinės MTEPI iniciatyvos (programos) gali būti Europos mokslinių tyrimų taryba, Mokslinių tyrimų administravimo agentūra, Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių administravimo agentūra, Inovacijų ir tinklų administravimo agentūra, „Eureka“ sekretoriatas ir pan.

Išsamesnė informacija pateikiama http://paramaverslui.eu/inoconnect/ svetainėje.

Reklama

Susisiekime
Captcha