Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Force majeure pažymos

Reklama

Įvykių kalendorius

Force Majeure pažymos: dažniausiai užduodami klausimai

1. Į ką turi atkreipti dėmesį įmonė, svarstanti kreiptis dėl FM pažymos išdavimo?

Pirma, peržiūrėti savo sutartis, pasitikrinti, ar jose numatytos FM aplinkybės, ar sutartims taikoma Lietuvos Respublikos teisė, ar įvykis - Lietuvos Respublikos teritorijoje ir sutartyse nustatytais terminais arba nedelsiant raštu informuoti kitą sutarties šalį apie negalėjimą vykdyti savo įsipareigojimus, jų numatomą trukmę ir mastą.

2. Ar Force Majeure pažyma išduodama, kai įmonė savo veiklą vykdė be raštu sudarytos sutarties, pagal atskirus užsakymus, žodinius susitarimus?

Ne, FM pažymai būtina raštu sudaryta sutartis.

3. Ar FM pažyma išduodama kiekvienai reikalavimus atitinkančiai sutarčiai atskirai?

Taip, kiekviena sutartis nagrinėjama atskirai.

4. Per kiek laiko išduodama FM pažyma?

Visiems FM atvejams nagrinėti ir pažymai išduoti nustatytas 20 darbo dienų terminas. Jei yra pateikti visi reikalingi ir tinkamai parengti dokumentai, pažyma gali būti išduota greičiau.

5. Ar FM pažyma atleidžia nuo visų įsipareigojimų vykdymo?

Ne, tai papildomas įrodymas tariantis su kita sutarties šalimi dėl įsipareigojimų FM aplinkybių jų egzistavimo laikotarpiu nevykdymo, delspinigių, palūkanų, baudų nemokėjimo, atidėjimo ir pan.

6. Ką daryti įmonei, jei sutartyje FM aplinkybės nenumatytos?

Kaip galima anksčiau informuoti kitą sutarties šalį apie iškilusius sunkumus ir tartis dėl sutarties šalims priimtinos išeities. FM pažyma atskirais atvejais gali būti išduodama atsižvelgiant į kiekvieną konkrečią situaciją.

7. Kokiu būdu pateikiami dokumentai?

Dokumentai nagrinėjimui pateikiami nuotoliniu būdu, el. p. klaipeda(at)kcci.lt.

---------------------------------------------------------------------------------

Kontaktai papildomai informacijai:

Vida Kažuro
Tel.: (8 46) 39 08 61
El. paštas: klaipeda(at)kcci.lt

Nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarka

1. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančias pažymas išduoda Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai pagal veiklos zoną, jeigu tos aplinkybės atsirado ir egzistavo Lietuvos Respublikos teritorijoje.

2. Pažymos išduodamos juridiniams asmenims, kurie įstatymų nustatyta tvarka verčiasi komercine-ūkine veikla.

3. Asmuo, norintis gauti pažymą, pateikia šiuos dokumentus:

  1. prašymą rūmų generaliniam direktoriui. Prašymą pasirašo administracijos vadovas ar savininkas ar jų įgalioti asmenys. Prašymo forma ČIA.
  2. sutartį bei jos lydimuosius dokumentus, pagal kuriuos dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių neįvykdė savo įsipareigojimų;
  3. kompetentingų tarnybų išduotus dokumentus, įrodančius nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių egzistavimą;
  4. dokumentus, patvirtinančius, kad asmuo nedelsdamas pranešė apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių egzistavimą kitai sutarties šaliai;
  5. dokumentus, įrodančius sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių mastą;
  6. dokumentą apie rūmams sumokėtą atlygį;
  7. prireikus - kitus papildomus dokumentus.

4. Rūmai išnagrinėja asmens prašymą per 20 darbo dienų nuo jo gavimo.

5. Rūmai išduoda pažymą, jeigu asmens pateikti dokumentai įrodo aplinkybes ir sąlygas nuo atleidimo ir atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure).

6. Asmens prašymu rūmai gali imtis veiksmų, padedančių nustatyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių egzistavimą.

7. Jeigu asmenų pateikti dokumentai ar rūmų nustatyti faktai neįrodo šios tvarkos 5 punkte numatytų aplinkybių ir sąlygų, rūmai išduoda asmeniui motyvuotą atsisakymą išduoti pažymą.

8. Pažyma įforminama firminiame rūmų blanke. Joje nurodoma numeris, data, pateikusio prašymą asmens vardas ir pavardė (arba pavadinimas) ir adresas, sutarties šalys, sutarties sudarymo vieta, nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, jų egzistavimo laikotarpis ir pateikti dokumentai.

9. Ginčai, kilę tarp asmens ir rūmų dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo, nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka. 

Pažymos išduodamos remiantis šiais teisės aktais:

1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksu/(CK 6.212 str.)

http://www.infolex.lt/ta/12755:str6.212

2. Vyriausybės nutarimu Nr. 840 "DĖL ATLEIDIMO NUO ATSAKOMYBĖS ESANT NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖMS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO".

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=29724&p_query=&p_tr2=2 ;

3. Vyriausybės nutarimu Nr. 766 "DĖL NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES LIUDIJANČIŲ PAŽYMŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO".

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/313c181039f911e598499e1e1ba6e454?jfwid=a82o5capk 

Susisiekime
Captcha