Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Naujienos ir renginiai

Reklama

Įvykių kalendorius

FORCE MAJEURE PAŽYMŲ IŠDAVIMAS DĖL SAUSROS SUKELTŲ NUOSTOLIŲ

FORCE MAJEURE PAŽYMŲ IŠDAVIMAS DĖL SAUSROS SUKELTŲ NUOSTOLIŲ

Lietuvos prekybos pramonės ir amatų rūmai pagal veiklos zonas (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių rūmai), vadovaudamiesi teisės aktais[1], išduoda Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančias pažymas ūkine – komercine veikla užsiimantiems fiziniams ir juridiniams asmenims.

Šiuo metu ekstremali situacija dėl sausros padarinių žemės ūkio sektoriuje yra paskelbta visoje Lietuvoje. Ūkininkai, patyrę nuostolių dėl sausros ir negalintys vykdyti įsipareigojimų partneriams pagal pasirašytas sutartis, gali kreiptis į prekybos, pramonės ir amatų rūmus, kurie išduoda nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure) liudijančias pažymas. Šios pažymos gali būti sutarties šalių panaudotos kaip faktinis įrodymas dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo ar civilinės atsakomybės taikymo.

Rūmai, išduodami pažymą dėl nenugalimos jėgos, įsitikina ne tik tam tikrų faktinių aplinkybių egzistavimu, bet ir įvertina, ar būtent šios aplinkybės lėmė sutarties nevykdymą. Pavyzdžiui, ar ūkininkas galėjo numatyti atitinkamą aplinkybę bei jos poveikį sutartinių prievolių vykdymui, negalėjo to išvengti, nugalėti kliūties ar poveikio.

Rūmai primena, kad norint gauti pažymą, reikia per protingą terminą nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo pradžios, per kurį būtų neišnykę įrodymai, kuriais remiantis būtų galima nustatyti nenugalimos jėgos buvimo faktą, pateikti rūmams, kurių veiklos zonoje atsirado ir egzistuoja ar egzistavo nenugalimos jėgos aplinkybės, šiuos dokumentus:

1) prašymą rūmų generaliniam direktoriui;

2) sutarties ir jos lydimųjų dokumentų (išskyrus konfidencialią informaciją, kurios šalys sutarė neatskleisti tretiesiems asmenims), pagal kuriuos asmuo dėl nenugalimos jėgos aplinkybių neįvykdė savo įsipareigojimų, kopijas;

3) kompetentingų institucijų išduotų dokumentų, įrodančių egzistavimą tam tikrų faktinių aplinkybių, iš kurių galima spręsti apie nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimą, kopijas (pvz., kompetentingos institucijos sprendimas paskelbti ekstremalią situaciją, hidrometeorologinės tarnybos pažymą apie neįprastai didelį kritulių vietovėje kiekį ir pan. );

4) dokumentų, patvirtinančių, kad asmuo per protingą terminą pranešė apie nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimą kitai sutarties šaliai, kopijas;

5) kitų dokumentų, pagrindžiančių nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimą, kopijas.

Rūmai, suprasdami ūkininkų situaciją, pažymas, kurios turi būti išduotos per 20 darbo dienų, stengsis išduoti kaip galima greičiau. Išdavimo terminas visada priklauso nuo to, ar tvarkingai pateikti visi dokumentai ir reikalingos kopijos, ar laiku į rūmų užklausas atsako kitos institucijos, savivaldybių administracijos.

Pažymos išduodamos sumokėjus atlygį – 200 eurų.

Daugiau informacijos rūmai teikia:

Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai (Klaipėdos ir Tauragės apskritims):

tel. 8 (46) 390861, el. p. klaipeda(at)kcci.lt

Pažymos išduodamos remiantis šiais teisės aktais:

1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksu/(CK 6.212 str.)

 http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=107687; 

2. Vyriausybės nutarimu Nr. 840 "DĖL ATLEIDIMO NUO ATSAKOMYBĖS ESANT NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖMS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO".

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=29724&p_query=&p_tr2=2; 

3. Vyriausybės nutarimu Nr. 222 "DĖL NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES LIUDIJANČIŲ PAŽYMŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO".

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/313c181039f911e598499e1e1ba6e454?jfwid=a82o5capk.    

Susisiekime
Captcha