Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Privatumo politika

Reklama

Įvykių kalendorius

Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai užtikrina, kad fizinių asmenų duomenys yra tvarkomi teisėtai ir renkami tik šioje politikoje nustatytais tikslais. Patvirtiname, kad tvarkydami Jūsų asmens duomenis, Rūmai vadovaujasi:

 • Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679;
 • Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;
 • Kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

Privatumo politikos tikslas – informuoti Jus, kaip yra renkami ir tvarkomi Jūsų asmens duomenys, o taip pat užtikrinti sąžiningą ir skaidrų asmens duomenų tvarkymo procesą Rūmuose.

Slapukų naudojimas

Slapukai (angl. cookies) – tai tam tikra informacija, įrašoma į lankytojo kompiuterį klientui lankantis Duomenų valdytojo interneto svetainėje. Slapukai naudojami norint atpažinti lankytoją, kaip ankstesnį interneto svetainės lankytoją ir renkant interneto svetainės  lankomumo statistiką, taip pat siekiant pagerinti portale atliekamų veiksmų funkcionalumą. Rūmų svetainėje www.kcci.lt slapukai (angl. cookies) naudojami statistikos tikslais, vertinant svetainės lankomumą bei atskiro turinio populiarumą. Toks duomenų tvarkymas neleidžia tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti svetainės lankytojo tapatybės.

Svetainės lankytojas gali ištrinti slapukus iš savo kompiuterio arba juos užblokuoti savo interneto naršyklėje, tačiau dalis svetainės funkcionalumo tokiu atveju gali neveikti, arba veikti nekorektiškai.

Rūmų svetainės www.kcci.lt slapukų naudojami duomenys:

 • Slapukas yra skirtas interneto svetainės www.kcci.lt funkcionalumui realizuoti. Naudojami duomenys: IP adresai ir unikalūs ID numeriai.
 • Naudojami statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti. Gauti duomenys naudojami ataskaitoms rengti ir siekiant patobulinti puslapį. Naudojami duomenys: IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Apskaita vykdoma per „Google analytics“.

Pagrindinės sąvokos

Duomenų valdytojas – Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai (Rūmai), juridinio asmens kodas: 110067781, buveinės adresas: Naujoji Uosto g. 9-9, Klaipėda, kontaktai: el.p. klaipeda(at)kcci.lt , tel: 846 390861.

Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo, duomenų subjektas, kuris naudojasi, naudojosi ar yra išreiškęs norą naudotis Rūmų paslaugomis, lankosi interneto svetainėje www.kcci.lt , viešuosiuose socialiniuose tinkluose arba yra kaip nors kitaip susijęs su Rūmų teikiamomis paslaugomis.

Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su asmens duomenimis, kuri yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis. Asmens duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, keitimas (papildymas, taisymas), teikimas, naudojimas, naikinimas ar kitoks veiksmų rinkinys.

Kokiu tikslu tvarkome duomenis?

Rūmai, kaip duomenų valdytojas, tvarko duomenis šiais tikslais:

 • Klientų aptarnavimo tikslu (vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, pareigos (telefono numeris, elektroninio pašto adresas, atstovaujamas juridinis asmuo ir jo duomenys (pavadinimas, įmonės kodas, buveinės vieta).
 • Teikiamų paslaugų grįžtamojo ryšio tikslu (vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys- telefono numeris, elektroninio pašto adresas, atstovaujamas juridinis asmuo ir jo duomenys).
 • Valstybės deleguotų funkcijų teikimo tikslu – užsienio prekybos dokumentų autentiškumo tvirtinimas, Force Majeure pažymų, prekių kilmės sertifikatų išdavimas (vardas, pavardė, pareigos, kontaktiniai duomenys- telefono numeris, elektroninio pašto adresas, atstovaujamas juridinis asmuo ir jo duomenys).
 • Tiesioginės ar netiesioginės rinkodaros tikslu (vardas, pavardė, pareigos, kontaktiniai duomenys- telefono numeris, elektroninio pašto adresas).
 • Socialinių paskyrų tvarkymo tikslais (vardas, pavardė).

Kokius duomenis renkame?

Duomenų valdytojas (Rūmai) tvarko tiesiogiai gautus asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikiate, kai Jūsų atstovaujama įmonė įstoja į Rūmų narius, kreipiatės dėl Rūmų teikiamų paslaugų ir jomis naudojatės, pildote duomenų ir registracijos į renginius anketas, registruojatės Rūmų valdomose duomenų bazėse. Taip pat Jūsų duomenis Rūmai gauna iš juridinių asmenų, jei Jūs esate šių juridinių asmenų atstovas, darbuotojas, savininkas ar kitaip su juridiniu asmeniu susijęs asmuo. Atsakingi Rūmų darbuotojai turi teisę siųsti su Rūmais susijusią informaciją, jei jūsų kontaktas Rūmų duomenų bazėje yra nurodytas kaip pagrindinis. 

Iš trečiųjų šalių, viešai prieinamų šaltinių Jūsų duomenis renkame tik tiek, kiek tai susiję su Jūsų atstovaujamu juridiniu asmeniu.  

Duomenų valdytojo (Rūmų) tvarkomi duomenys gali būti perduoti trečiajai šaliai:

 • Jei yra duomenų subjekto sutikimas asmens duomenų atskleidimui;
 • Teisėsaugos institucijoms pagal teisės aktų reikalavimus;
 • Jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

Kiek laiko duomenys saugomi?

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, Duomenų valdytojas (Rūmai) įgyvendina protingas organizacines ir technines priemones, kurios padeda apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Rūmai reikalauja iš duomenų tvarkytojų, kuriuos pasitelkia Jūsų asmens duomenų tvarkymui arba kurie teikdami paslaugas Rūmams turi prieigą prie Jūsų duomenų, imtis atitinkamų organizacinių ir techninių priemonių, kurios užtikrintų Jūsų asmens duomenų saugumą ir nepažeidžiamumą.

Duomenų valdytojas ( Rūmai) saugo asmens duomenis ne ilgiau nei to reikia tikslui, dėl kurio jie buvo surinkti, pasiekti arba tokį laikotarpį, kokį numato teisės aktai:

 • Klientų aptarnavimo tikslu – iki 5 metų nuo paslaugos suteikimo;
 • Tiesioginės ar netiesioginės rinkodaros tikslu – iki 5 metų nuo sutikimo gavimo tvarkyti dokumentus arba iki tol, kol klientas atsisako gauti rinkodaros pranešimus;
 • Teikiamų paslaugų grįžtamojo ryšio tikslu – nuo 2  iki 5 metų atsižvelgiant į suteiktos paslaugos rūšį;
 • Valstybės deleguotų funkcijų teikimo – 5 metus nuo paslaugų suteikimo.

Kliento, kaip duomenų subjekto teisės

Duomenų subjektas suteikia teisę Duomenų valdytojui (Rūmams) rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti su juo susijusius asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šioje privatumo politikoje.

Sutikimą rinkti, tvarkyti, saugoti su juo susijusius asmens duomenis Duomenų subjektas gali atšaukti kreipdamasis į Duomenų valdytoją (Rūmus) raštišku prašymu. Duomenų valdytojas (Rūmai), gavęs tokį Duomenų subjekto reikalavimą, sustabdo asmens duomenų tvarkymą ir sunaikina su juo susijusius asmens duomenis per 30 kalendorinių dienų. Duomenų valdytojas (Rūmai) turi teisę netrinti asmens duomenų iš serverio, jeigu turi teisėtą pagrindą juos saugoti, ypač kai reikia užtikrinti viešąją tvarką, nusikaltimų prevenciją.

Duomenų subjektas, tinkamai save identifikavęs, pateikęs Duomenų valdytojui (Rūmams) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kuris bus naudojamas tik identifikacijai ir nebus saugomas, turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis pateikdamas Duomenų valdytojui (Rūmams) prašymą raštu.

Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad Duomenų valdytojas (Rūmai) jį „pamirštų“, ištrintų visus su juo susijusius duomenis, jeigu tų duomenų nereikia tikslui dėl kurio buvo rinkti ar tvarkomi ar jei Duomenų subjektas atšaukia duotą sutikimą, ar jeigu duomenys tvarkomi pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. Duomenų valdytojas (Rūmai) tokį prašymą patenkina pagrįstai nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 10 k.d. ir informuoja Duomenų subjektą apie atliktus veiksmus.

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmų politika yra peržiūrima kartą per metus ir esant poreikiui atnaujinama. Atnaujinus Privatumo politiką, informuosime Jus apie tai paskelbdami pranešimą Rūmų interneto svetainėje www.kcci.lt.

Susisiekime
Captcha